Privacybeleid

Uiteraard hecht ik veel waarde aan de bescherming van je/jullie persoonsgegevens. In dit document wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Natuurlijk doe ik er alles aan om je/jullie privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee:

• Je/jullie persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• Verwerking van je/jullie persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• De beveiliging van je/jullie persoonsgegevens is gewaarborgd
• Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden na bespreking en toestemming                     

Ook zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jou/jullie persoonsgegevens gewaarborgd is

Je/jullie persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van:
• Administratieve doeleinden;
• Verslaglegging van de sessies

Voor een goed verloop van de therapie of begeleiding vraag ik de volgende persoonsgegevens:
• NAW gegevens
• Medische gegevens (optioneel)
• Therapeutische voorgeschiedenis (optioneel)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Klachten en hulpvraag
• Aanvullende vragen betreffende je/jullie leefsituatie

De gegevens die je aan mij geeft, kan ik na overleg en jouw/jullie toestemming aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
De Praktijk voor Psychotherapie bewaart persoonsgegevens 20 jaar en voor jongeren vanaf 18 jaar op grond van de wet Wkggz.

Rechten omtrent uw gegevens
Je/jullie krijgt/krijgen rechtstreeks inzage in het dossier met de mogelijkheid van rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven.

Klachten
Mocht(en) je/jullie een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vraag ik je/jullie hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je/jullie naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft/hebben, neem dan contact met mij op.